Lög Fuglaverndarfélags Íslands

1. grein:
Félagið heitir FUGLAVERNDARFÉLAG ÍSLANDS, einnig þekkt sem Fuglavernd. Enskt heiti félagsins er BirdLife Iceland. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.
2. grein:
Tilgangur félagsins er verndun fugla og búsvæða þeirra, með áherslu á tegundir í hættuflokkum á íslenskum eða alþjóðlegum válistum, auk tegunda sem teljast til ábyrgðartegunda Íslands eða eru lykiltegundir.
Félagið leitast ekki eftir fjárhagslegum ágóða.
3. grein:
Tilgangi sínum mun félagið ná með eftirfarandi:
1.
Með því að vekja áhuga landsmanna á fuglalífi landsins með fræðslustarfsemi.
2.
Með því að vinna með innlendum og erlendum fugla- og náttúruverndarsamtökum og stofnunum, sem hafa svipuð markmið og Fuglaverndarfélag Íslands.
3.
Með því að stuðla að, aðstoða við og standa að rannsóknum á fuglum og búsvæðum þeirra.
4.
Með því að koma fram gagnvart stjórnvöldum landsins og öðrum aðilum í þeim málum sem lúta að markmiðum félagsins.
5.
Með því að hlúa að svæðum sem eru á ábyrgð félagsins, ýmist vegna samstarfssamninga eða eignarhalds.
4. grein:
Félagar geta allir orðið, hvar sem þeir eru búsettir á landinu eða erlendis.
5. grein:
Stjórn félagsins skipa 7 félagsmenn og ræður hún öllum málum milli aðalfunda. Hver stjórnarmaður skal kosinn til tveggja ára í senn. Formaður er kosinn sérstaklega en stjórnin skiptir með sér verkum að öðru leyti; varaformaður, gjaldkeri og fjórir meðstjórnendur. Annað árið ganga úr stjórninni formaður og þrír aðrir stjórnarmenn, en hitt árið þrír stjórnarmenn.
Stjórnarfundir eru lögmætir ef fjórir stjórnarmenn eru mættir, enda hafi allir stjórnarmenn verið boðaðir á fundinn. Á lögmætum stjórnarfundi ræður afl atkvæða úrslitum mála. Falli atkvæði að jöfnu vegur atkvæði formanns tvöfalt. Stjórn mótar stefnu félagsins, hefur eftirlit með starfsemi þess og styður við hana eftir því sem unnt er. Stjórn ræður framkvæmdastjóra, sem framfylgir stefnu stjórnar. Stjórn setur starfsreglur félagsins í samráði við framkvæmdastjóra, sem endurskoða skal eigi sjaldnar en á fjögurra ára fresti.
Enginn fastlaunaður starfsmaður félagsins getur jafnframt verið í stjórn þess.
Framboði til stjórnarkjörs skal skila til stjórnar félagsins fyrir 15. febrúar þess árs er stjórnarkjör fer fram.
6. grein:
Stofna má sérstakar félagsdeildar í samráði við stjórn félagsins. Árgjald skal vera það sama og hjá
Fuglaverndarfélagi Ísland og rennur það í félagssjóð. Félagar deildarinnar njóta sömu réttinda og aðrir félagsmenn. Verði félagsdeild slitið skulu eignir deildarinnar renna til Fuglaverndarfélags Íslands. Formenn deilda hafa málfrelsi og tillögurétt á fundum stjórnar og skulu boðaðir til þeirra á sama hátt og stjórnarmenn.
7. grein:
Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda fyrir sumardaginn fyrsta ár hvert og skal dagskrá hans vera sem hér segir:
1.
Skýrsla stjórnar um starfsemi félagsins á liðnu almanaksári.
2.
Lagðir fram endurskoðaðir reikningar félagsins.
3.
Breytingar á lögum félagsins samkvæmt 8 gr.
4.
Kosin stjórn samkvæmt 5 gr. laga félagsins.
5.
Kosinn skoðunarmaður félagsreikninga og einn til vara.
6.
Ákvörðun árgjalds.
7.
Önnur mál.
8. grein:
Tillögur um breytingar á lögum félagsins skulu berast stjórn í síðasta lagi 15. febrúar ár hvert og skulu þær kynntar í fundarboði aðalfundar.
9. grein:
Stjórnin boðar til aðalfundar og skal hann auglýstur með a.m.k. 10 daga fyrirvara. Á fundinum ræður einfaldur meirihluti í úrslitum mála, nema hvað breytingar á lögum félagsins skulu hljóta a.m.k. 2/3 hluta greiddra atkvæða. Atkvæðisrétt og kjörgengi á aðalfundi hafa þeir einir sem greitt hafa félagsgjald fyrir næstliðið ár og gengið hafa í félagið fyrir næstu áramót á undan aðalfundi.
10. grein:
Til félagsfundar getur stjórnin boðað, þegar henni þykir ástæða til. Einnig skal haldinn félagsfundur ef a.m.k. 25 félagar óska þess skriflega. Dagsskrár félagsfundar skal geta í fundarboði og með sama hætti og ef um aðalfund væri að ræða.
11. grein:
Eigi má slíta félaginu, nema það verði samþykkt á tveimur lögmætum félagsfundum með 2/3 greiddra atkvæða, með minnst mánaðar millibili. Verði félaginu slitið skal eignum þess ráðstafað til frjálsra félagasamtaka sem starfa að náttúruvernd á Íslandi samkvæmt ákvörðun félagsfundar.

Samþykkt á aðalfundi 4. apríl 2024

 

Siðareglur

  • Fuglavernd viðurkennir rétt allra sem koma að starfsemi Fuglaverndar til að verða ekki fyrir skaða, misnotkun, ósanngjarnri meðferð og áreitni og reynir eftir fremsta megni að hindra að svo verði.
  • Fuglavernd tryggir öryggi starfsmanna og sjálfboðaliða Fuglaverndar með faglegum starfsháttum, góðri aðstöðu og viðurkenndum búnaði.
  • Fuglavernd hefur að leiðarljósi fagmennsku, virðingu, heiðarleika og sanngirni í öllum samskiptum og viðskiptum.
  • Fuglavernd leitast við að svara öllum fyrirspurnum, kvörtunum og óskum á faglegan og skilvirkan hátt.
  • Fuglavernd hefur í heiðri öll lög og reglur varðandi reksturinn og fylgir þeim eftir.
  • Fuglavernd tryggir að faglega sé staðið að bókhaldi og reikningsskilum.
  • Fuglavernd uppfyllir allar skyldur við starfsmenn með því að fara að lögum og gildandi kjarasamningum.
  • Fuglavernd sér til þess að starfsfólk fái viðeigandi þjálfun og fræðslu og að vinnuskilyrði séu við hæfi.
  • Fuglavernd sýnir í verki ábyrgð gagnvart umhverfi, náttúru og samfélagi.

 

Samþykkt á stjórnarfundi 10. desember 2019